Yatırım teşvik yasasında 6. bölge teşvikleri

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi dört farklı uygulamadan oluşmakta olup, bu uygulamalar kapsamında 6.Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlara sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

 

6. BÖLGE BÖLGESEL TEŞVİK DESTEKLERİ

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi ile kararda belirlenmiş teşvik edilmeyen yatırımlar, enerji üretimine yönelik yatırımlar ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak hizmet ve altyapı yatırımları hariç olmak üzere, sabit yatırım tutarı 500.000 TL ve üzerindeki tüm yatırımlar bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenecektir.

 

DESTEK UNSURLARI:

KDV DESTEĞİ: Teşvik Belgesi kapsamında yurtiçinden temin edilecek makine ve teçhizat için KDV ödenmemesidir.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ: Teşvik Belgesi kapsamında yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemesidir.

VERGİ İNDİRİMİ: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ: Teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ: Teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6.Bölgede uygulanır.

SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ: Teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

FAİZ DESTEĞİ: Teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan kredinin ilk beş yıl ödenecek faizinin veya kar payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ: Teşvik Belgesi kapsamında düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ: Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL ve üzerinde olan Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsis edilen KDV’nin iade edilmesidir.

 

VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:

6. Bölgede yatırım yapan yatırımcılar %90 indirimli gelir/kurumlar vergisinden, yararlandıkları miktar yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar yararlanmaya devam edeceklerdir. Yatırımcılar yatırıma katkı tutarının %80’inini kısmen veya tamamen işletmeye geçmesinden önce yatırımcının tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden ödenecek gelir/kurumlar vergisinden indirebileceklerdir. İşletme döneminde uygulanacak vergi indirimi ise münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacaktır.

ÖRNEK: 1.Bölgede yer alan bir yatırımcı 6.Bölge’de bir OSB’de 2 milyon TL tutarında bir yatırım yaptığında, yatırıma katkı tutarı  1,1 milyon TL olacaktır. Firma bu katkı tutarının %80’inine denk gelen 880.000 TL’yi yatırım döneminde 1.Bölgede elde ettiği kazançlar üzerinden ödeyeceği vergiden düşebilecek, geri kalan 220.000 TL’yi 6. Bölgedeki işletme döneminde faydalanabilecektir.